Một tuyến nội châu Á của Maersk, MCC nói họ đang chở hàng “từ thiện” mà họ muốn kết thúc.

Ông Tom Wickmann- Giám Đốc MCC, MSK Singapore tuyên gia tuyến nội Á phát biểu là các con tàu đang chạy trên tuyến nội Á như là làm “ Từ thiện” mặc dù tuyến này vẫn tang 3% hằng năm.

As far as sailing ships goes the intra-Asia trade is a “charity”, despite its three per cent annual growth, saysTom Wickmann, chief executive of MCC, Maersk’s Singapore-based intra-Asia specialist.

Tại hội thảo TPM châu Á ở Shenzhen tuần này, ông ấy nói rằng giá cước chỉ “hầu như bao gồm chi phí xếp dỡ container lên xuống tàu”

Speaking at the TPM Asia conference in Shenzhen this week, he said the freight rate only “barely covers costs of moving the container onto the ship and off the ship again”.

Điều đó có nghĩa “chúng tôi đang chèo thuyền miễn phí cho rất nhiều “tuyến”. Nó là từ thiện. Nó không có sự đóng góp trở lại sau khi thanh toán nhiều chi phí, cũng như chi trả cho tàu.

That means “we are sailing the ships for free on many corridors. It’s a charity. There is no contribution left after paying for the variable costs to also pay for the ships,” he said.

Một trong những phần đáng sợ về điều này là bức tranh chi phí thì thấp như nó đã từng nghĩ đến. Chi phí thuê chưa từng thấp hơn và mặc dù giá dầu thì tăng lên một chút, nó vẫn rất thấp từ cái điều chúng tôi nói cách đây 3, 4 năm.

“One of the scary parts about this is that the cost picture is as low as it has ever been. Chartering costs have never been lower and although the oil price has jumped a little, it is still very low from what we saw three, four years ago.

“Vì thế, chúng ta không thể làm nhiều hơn để phí vận chuyển rẻ hơn những gì đang thực sự diễn ra”.

So there is not much more we can do to sail our ship cheaper than what we are doing already.

“Nếu chúng ta không kiếm tiền trên giá cước hiện tài thì điều gì sẽ xảy ra nếu giá dầu tăng lên hoặc phí Xếp Dỡ (THC) tăng lên”.

“If we are not making money at present freight rates then what is going to happen if the oil price increases or the THC [terminal handling charges] increase.” he said.

Lấy 1 trong nhiều thị trường phụ nội Á, bao gồm Hàn Quốc, phía Bắc Trung Quốc và phía Đông Trung Quốc, Nga, Campuchia và Thái Lan thì ông Wickman đã nói: “cạnh tranh khốc liệt”.

Taking one of the many intra-Asia submarkets, this one, composed Korea, north China and east China, Russia, Cambodia and Thailand, Mr Wickman said the competition is fierce.

“Hằng Tuần trên thị trường có 97 tuyến và 29 hãng tàu. Vì thế sự cạnh tranh các hãng tàu là rất khác nhau đối với những tuyến vận chuyển dài.

There are 97 weekly services in this market and 29 carriers. So the competitive scenario landscape is also very different from the long-haul trades.

Không có nhiều liên minh nhưng có nhiều hoán đổi slot trên tàu và VSAs – [Sự thỏa thuận Share tàu] đang diễn ra trên thị trường nội Á”, ông Wickmann nói.

There are not many alliances but there are a lot of slot swaps and VSAs [vessel sharing agreements] going on in intra-Asia,” Mr Wickmann said.

“Chúng tôi đối mặc với thách thức cở sở hạ tầng nhưng vấn đề không những về chính các cảng mà còn cơ sợ hạ tầng yếu kém, kếm chất lượng”, ông ấy nói.

“We are faced with infrastructure challenges, but the problem is not so much the ports in themselves, but with the lack or poor quality of the infrastructure behind them, he said.

“Nó không phải các cảng phải luôn sẵn sang tiếp nhận cho con tàu 18.000 TEU – vấn đề này thì chúng tôi đang giải quyết/ thương lượng với các cảng nhỏ hơn và các cảng đó đang phát triển khá nhanh.

“It is not that the ports have to be ready for 18,0000-TEU ships – the issue is that we are dealing with smaller ports and these smaller ports are growing – some quite fast.

“Giải quyết vụ Philippin với những thảm hại cách đây 18 tháng khi mà con tàu của chúng tôi đã phải chờ 2 tuần mới cập được cầu cảng.

“Those dealing with the Philippines know of the disaster 18 month ago when our ships were waiting two weeks just to get a berth.

Nhưng điều này không phải là nguyên nhân của bến bãi không hoạt động mà là do  cơ sở hạ tầng của cảng không làm việc.

But this was not because of mis-performing terminals it was because of the infrastructure behind these ports that didn’t work.

“Myanmar có 11 ngày nghỉ lễ và Myanmar đang tăng trưởng. Vì thế điều sẽ xảy ra khi bạn ngừng làm việc 11 ngày? Nếu bạn đã từng đến cảng Rangoon, nó nằm giữa thành phố và không có sự phù hợp cơ sở hạ tầng đằng sau”, ông Wickmann nói.

Myanmar had 11-day holiday and Myanmar is growing. So what happens when you stop working for 11 days? If you have ever been to the Port of Rangoon, it is in the middle of the city and there is no decent infrastructure behind,” Mr Wickmann said.

“Do quá nhanh nên các cảng đã hoàn toàn đầy chỗ vì thế chúng tôi đã kết thúc 2 tuần chờ đợi mới có cầu cảng để cập.

“So very quickly, the ports were totally full and there we ended up waiting two weeks trying to get a berth.

“Nơi tồi tệ cho chúng tôi ở Bangladesh mà các cảng chỉ ở đó, các containers đang “ Bơi vào và vẫn còn bơi” nhưng không thể cập vào cầu cảng.

“The worse place for us is Bangladesh where the ports are also swimming in containers which are still coming in and it is impossible to get a berth.”

Ông Wickmann nói rằng ông đang hỏi rằng nếu ông đã đi trên những con tàu chạy qua kênh đào panama cũ từ khi kênh đào panama mở rộng và đưa ra một số căn cứ.

Mr Wickmann said he had been frequently asked if he were going to take old panamax ships since the canal had been widened, to which he gave a flat No.

Nhiều như họ có thể có vẻ để phù hợp với, panamaxes thông thường không phù hợp với thương mại nội Á, chỉ có lợi ích là kích thước lớn hơn của họ, mà chỉ trả tiền đi nếu họ có đầy đủ, một triển vọng đáng ngờ ngày hôm nay. Cũng có vài cảng có thể xử lý. ông nói.

Much as they might seem to fit, conventional panamaxes are not suited to the intra-Asia trade . there only benefit being their larger size, which only pays off if they are full, a doubtful prospects today. There were also few ports which can handle them, he said.

Nguồn: Shipping Gazette – Daily Shipping News 2016/10/14 (English)
http://dgs.com.vn/