Hãy liên hệ với chúng tôi

Bộ phận tuyển dụng

Liên hệ: (+84) 28 62902008

Email: hr@dgs.com.vn

Skype: HR DGS

Bộ phận kinh doanh

Liên hệ: (+84) 28 62902008

Email: sales@dgs.com.vn

Skype: hong.nhung081209

Bộ phận hàng xuất khẩu

Liên hệ: (+84) 28 62902008

Email: cs@dgs.com.vn

Skype: nha.oliver

Bộ phận hàng nhập khẩu

Liên hệ: (+84) 28 62902008

Email: import@dgs.com.vn

Skype: jenny.thy

Bộ phận thủ tục hải quan

Liên hệ: (+84) 28 62902008

Email: Operation@dgs.com.vn

Skype: dgslogistics1

Bộ phận kế toán

Liên hệ: (+84) 28 62902008

Email: accounting@dgs.com.vn

Skype: cherryl.pham