Kích thước container

20’ Dry Container

Chi tiết kỹ thuật

Bên ngoài
Rộng
Cao
Dài
2,440 mm
2,590 mm
6,060 mm
8 ft
8 ft 6.0 in
20 ft
Bên trong
Rộng
Cao
Dài
2,352 mm
2,395 mm
5,898 mm
7 ft 8.6 in
7 ft 10.3 in
19 ft 4.2 in
Cửa cont
Rộng
CAO
2,340 mm
2,280 mm
92.1 in
89.7 in
Khối lượng
33.2 cu m
1,173 cu ft
Trọng lượng cont
2,200 kg
4,850 lbs
Trọng lượng hàng
28,280 kg
62,346 lbs
Trọng tải tối đa
30,480 kg
67,196 lbs

40’ Dry Container

Chi tiết kỹ thuật

Bên ngoài
Rộng
Cao
Dài
2,440 mm
2,590 mm
12,190 mm
8 ft
8 ft 6.0 in
40 ft
Bên trong
Rộng
Cao
Dài
2,352 mm
2,392 mm
12,032 mm
7 ft 8.5 in
7 ft 10.2 in
39 ft 5.7 in
Cửa cont
Rộng
CAO
2,392 mm
2,280 mm
92.0 in
89.8 in
Khối lượng
67.6 cu m
2.389 cu ft
Trọng lượng cont
3,730 kg
8,223 lbs
Trọng lượng hàng
26,750 kg
58,793 lbs
Trọng tải tối đa
30,480 kg
67,196 lbs

40 Foot High Cube Container

Chi tiết kỹ thuật

Bên ngoài
Rộng
Cao
Dài
2,440 mm
2,590 mm
6,060 mm
8 ft
8 ft 6.0 in
20 ft
Bên trong
Rộng
Cao
Dài
2,348 mm
2,360 mm
5.900 mm
7 ft 8.4 in
7 ft 8.9 in
19 ft 4.3 in
Cửa cont
Rộng
CAO
2,277 mm
2,585 mm
89.6 in
101.7 in
Khối lượng
32.6 cu m
1,155 cu ft
Trọng lượng cont
2,300 kg
5,070 lbs
Trọng lượng hàng
28,180 kg
62,126 lbs
Trọng tải tối đa
30,480 kg
67,196 lbs

20 Foot Open Top Container

Chi tiết kỹ thuật

Bên ngoài
Rộng
Cao
Dài
2,440 mm
2,895 mm
12,190 mm
8 ft
8 ft 6.0 in
40 ft
Bên trong
Rộng
Cao
Dài
2,352 mm
2,698 mm
12,023 mm
7 ft 8.6 in
7 ft 10.2 in
39 ft 5.3 in
Cửa cont
Rộng
CAO
2,340 mm
2,585 mm
92.1 in
101.7 in
Khối lượng
76.2 cu m
2,694 cu ft
Trọng lượng cont
3,900 kg
8,598 lbs
Trọng lượng hàng
26,580 kg
58,598 lbs
Trọng tải tối đa
30,480 kg
67,196 lbs

40 Foot Open Top Container

Chi tiết kỹ thuật

Bên ngoài
Rộng
Cao
Dài
2,440 mm
2,590 mm
12,190 mm
8 ft
8 ft 6.0 in
40 ft
Bên trong
Rộng
Cao
Dài
2,348 mm
2,360 mm
12,034 mm
7 ft 8.4 in
7 ft 8.9 in
39 ft 5.8 in
Cửa cont
Rộng
CAO
2,340 mm
2,277 mm
92.1 in
89.6 in
Khối lượng
66.6 cu m
2,355 cu ft
Trọng lượng cont
3,800 kg
8,377 lbs
Trọng lượng hàng
26,680 kg
58,819 lbs
Trọng tải tối đa
30,480 kg
67,196 lbs